Monday, October 29, 2007پرزنتیشن و توجیه
-------------------------------------------------------------------------------
احسان آستارالي
-------------------------------------------------------------------------------

هر حزب سیاسی و گروه فکری برای تبلیغ افکار و اهداف خویش به افرادی باسواد و خوش بیان نیاز دارد تا بتوانند با زبانی فصیح و به صورت روشن ومنطقی افکار و اهداف آن حزب و گروه را توضح داده و طرفدارانی را برای آن حزب جذب کند خصوصا در مواقع انتخاباتی کار این افراد زیاد می شود چرا که باید با آشنا شدن به رواشناسی اجتماعی مردم طوری با آن مردم صحبت کنند و نظریات حزب یا فرد مورد نظر طوری باید تبلیغ کنند که خریدارانی در بین بین مردم برای نظریات خویش پیدا کنند کار این افراد پرزنت کردن است فکری یا هدفی را به صورت منطقی برای طرف مقابل تفهیم می کنند و او را جذب می کنند.

حتی بنگاه های اقتصادی و تولیدی و مراکز خدماتی هم از این روش استفاده می کنند با استخدام بازار یابهای حرفه ای و خوش بیان خدمات و کالاهای خود را تبلیغ می کنند و حتی بسیاری از مراکز اقتصادی بیشترین هزینه را برای تبلغ خویش و کالای خویش از طریق بازار یابها و نمایندگان فروش هزینه می کنند کار نمایندگان فروش و بازاریابها پرزنت خریدار است حتی بسیاری از این افراد برای پرزنت کردن خریداران و یا عرضه خدمات خویش سمینارهای یک روزه یا ساعتی ترتیب می دهند و با بیان فصیح و منطقی خویش دل خریدار را می ربایند.

حرکت ملی آذربایجان هم برای تبیلغ خویش باید از هنر تبلیغ و پرزنتیشن استفاده کند و اهداف و آماج خویش را در بین ملت آذربایجان ترویج کند گاهی دیده می شود که بعضی از فعالان ملی با اینکه حق می گویند و کارهای آنها قانونی است ولی جدی گرفته نمی شوند یا در مقابل یک سئوال و انکار طرف مقابل زود از کوره در می روند و کنترل خویش را از دست می دهند با اینکه حرفشان درست است ولی به علت زود از کوره در رفتن و عدم صبوری نمی توانند در طرف مقابل تاثیر بگذارند.بای بک

ما باید بدانیم که با کسانی بحث می کنیم و به سئوال کسانی پاسخ می دهیم که ۸۰ سال است در یک سیستم آپارتاید بزرگ می شود با در این سیستم آموزش دیده است و سواد او چیزی است که پان فارسها یاد داده اند آیا شایسته است با این گونه افراد که بسیاری از آنها بالقوه پتانسیل جذب شدن به اهداف ملی را دارند از خود برنجانیم و آنها را از حرکت ملی دل زده کنیم در اینجاست که باید از هنر تبلیغ و پرزنتیشن استفاده کنیم با صبوری و متانت افکار ملی و اهداف ملی را توضیح دهیم نه اینکه با ایشان به مجادله بپردازیم یا درگیری لفظی داشته باشیم.

صبوری و متانت درگفتار و رفتار جزء هنر تبلیغ می باشد که متاسفانه گاهی دیده می شود که بعضی از فعالان ملی نمی خواهند یا نمی توانند از این هنر استفاده کنند و افکار به حق خویش را توضیح دهند و به خشونت کلامی و گفتاری روی می آورند و طرف مقابل را از خود فراری می دهند و نمی توانند برای حرکت ملی نیرو جذب کنند.

بسیاری از فعالان ملی فقط با متانت و صبوری و با استفاده از هنر تبلغ توانسته اند نیروی زیادی برای حرکت ملی جذب کنند عباس لسانی و سعید متین پور از جمله افرادی هستند که با صبر و متانت هر تازه واردی را جذب حرکت ملی کرده اند و بسیاری از افراد فقط به خاطر درایت و صبوری آنها در گفتار و رفتار ملتچی شده اند حتی عباس لسانی در زندان هم از هنر پرزنتیشن استفاده کرده و سربازان زندان را هم با اهداف حرکت ملی آشنا کرده بود این کار ایشان نشان از دور اندیشی و درایت دارد که حتی مخالفان حرکت ملی هم مجبور به تحسین از عباس لسانی شده اند.بای بک

احزاب ملی و فعالان ملی باید نیروهای و طرفدران خویش را با فن بیان و فنون تبلیغ درست اهداف ملی آشنا کنند و هنر تبلیغ درست اهداف ملی را یاد دهند تا در نهایت حقانیت به علت هدم آشنائی با فنون بیان مسئله نتواند تاثیر گذار باشد امروزه باید علم تبلیغات و هنر تبلیغات صحیح را همه بکار بگیریم و اهداف خویش را تبلیغ کنیم تبلیغات سطحی و نمایشی برای بزرگ کردن خویش و کارهای بی حاصل به درد افراد عوام فریب و مردم فریب می خورد نه به درد یک فعال ملی، یک فعال ملی که به منافع ملی می اندیشد نیاز به عوام فریبی و مردم فریبی ندارد فقط کافی است که به هنر تبلیغات صحیح روی بیاورد و با صدای رسا حقانیت حرکت ملی و اهداف ملی را فریاد زند و افراد ناآگاه به حرکت ملی را پرزنت کند و آنها را نسبت به اهداف پافارسیست توجیه کند.

۳۰/۰۷/۱۳۸۶

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home