Tuesday, November 20, 2007درونگرائی در حرکت ملی آذربایجان برای گذر از یک مرحله سخت
-------------------------------------------------------------------------------
آلپر بیجارلي
-------------------------------------------------------------------------------
سرکوب خشونت آمیز قیام ملی خرداد و دستگیریهای بی رویه و زندان های طویل المدت بعد از این قیام موجب شده است که فعالان حرکت ملی برای گذر از این مرحله سخت به لاک دفاعی روند و بعد از قدرت گیر و تجیمع قدرت خویش دوباره به صحنه برگردند فعالان ملی اگرچه بعد از قیام ملی خرداد تجمعی بزرگ به جزء مراسم سالگرد ستارخان در سال 85 و روز زبان مادری تجمع تاثیر گذار دیگر نداشته اند ولی این بدان معنا نیست که حرکت ملی در جامعه ایزوله شده و از صحنه مبارزه عقب کشیده است چیزی که حاکمیت می خواست انجام دهد و قصدش از سرکوب خشونت آمیز قیام ملی خرداد و بعد از آن تا حالا همان ایزوله کردن حرکت ملی از جامعه آذربایجان بوده که موفق نشده است

حرکت ملی آذربایجان اگر چه به خاطر زندانی شدن رهبران جوان حرکت و همچنین جو شدید امنیتی آذربایجان نتوانسته در ظاهر مثل سالهای گذشته با شور خاصی در صحنه حضور یابد و مراسمات ملی را برگزار کند ولی در فضای عمومی آذربایجان حضوری فعال داشته است و “گفتمان ملی” را در جامعه آذربایجان نهادینه کرده است اگرچه این حضور نامحسوس شاید از طرف بعضی ها به درونگرا شدن حرکت ملی تعبیر شود ولی در عمل حرکت ملی در این مرحله سخت به فکر محکم کردن جای پای خویش در آذربایجان بوده است که دراین راه هم موفق شده است چرا که به خانه های ملت آذربایجان راه یافته است.

درونگرائی به چه معناست؟

بعد از قیام ملی خرداد حرکت ملی آذربایجان وارد یک مرحله تکوینی شد و به طور اصولی شروع به ارزیابی گذشته خویش کرد و فعالان ملی در این مرحله با سکوت و مطالعه همراه با تفکر و تعقل به ارزیابی عملکرد منفی و مثبت حرکت ملی در طول بیش از یک دهه گذشته پرداختند و ترفند های حاکمیت برای انحراف و سرکوب حرکت ملی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و نقاط ضعف و قدرت تشکلات ملی را هم همین طور، فعالان ملی به طور گسترده مود بحث و بررسی قرار دادند این فضای تفکر و مطالعه موجب دورنگرائی مثبت در حرکت ملی شد و این درونگرائی مثبت باعث شد که فعالان ملی بهتر فضای موجود را تحلیل کنند و قدم های بعدی را با آرامش و طمانیه بردارند چرا که حرکت ملی در این مرحله سخت و سنگین، نیاز به آرامش و عقلانیت دارد و فعالان ملی تاکنون توانسته اند با آرامش در این فضای سخت و سنگین حرکت ملی را هدایت کنند

مرحله سخت

درتمام جنبشهای سیاسی و اجتماعی با سرکوب خشونت آمیز دولت تعدادی از طرفداران و حامیان حرکت به علت سختی راه از جنبش کناره گیری می کنند و به تاکتیک”صبر و انتظار” روی می آورند و به علت سرکوب خشونت آمیز برای مدتی محافظه کاری و کمی هم یاس و ناامید و خستگی به حرکت مستولی می شود و گذر از این مرحله یکی از سختترین مراحل هر جنبش سیاسی و اجتماعی است هر حرکتی بتواند در این مرحله موفق شود دیگر حکومتی یارای مقابله با آن نخواهد بود حرکت ملی آذربایجان هم بعد از قیام ملی خرداد به طور طبیعی وارد این مرحله شد بسیاری از فعالان ملی با زندان های طویل المدت روبرو شدند بعضی از فعالان از کشور خارج شدند و بسیاری به علت خشونت دولت به محافظه کاری روی آوردند و درونگرائی را پیشه کردند در این مرحله بود که مقاومت رهبران جوان و پیشروان حرکت ملی از جمله عباس لسانی، سعید متین پور، ابراهیم رشیدی(ساوالان)، معلم مبارز هدایت ذاکر، ابراهیم جعفرزاده… توانست نقطه اتکائی برای فعالان ملی باشند و نور امید و شوق مبارزه را به فعالان ملی تزریق کنند حضور این افراد در زندان و بیرون از زندان همیشه موجب قوت قلب فعالان ملی در این مرحله تا حالا بوده است و این افراد و بسیاری دیگر با تلاش و فداکاری خویش نگذاشتند حرکت ملی به رکود مزمن دچار شود در این مرحله حرکت ملی اگرچه در ظاهر فعال نیست ولی در دورن خویش به تمرین مبارزه، مطالعه، ارزیابی خویش می پردازد تا برای آینده قدرت خویش را نشان دهد. این مرحله سخت هنوز هم به طور کامل تمام نشده است و ادامه دارد.

الزامات این مرحله

حضور فعالان ملی در این مرحله تابع شرایط خاصی است و باید برای خویش فعالیت در شرایط سخت را تعریف و تبیین کنند نباید بدون مطالعه و بررسی اقدامی را انجام دهند و هر کاری که می کنند باید با تصمیم جمعی و به صورت جمعی گرفته شود در این مرحله رابطه ها باید تعریف درستی شود و از امکانات الکترونیکی به صورت اصولی استفاده شود و تمامی جوانب امنیتی برای استفاده از موبایل، تلفن، اینترنت باید رعایت شود.

چون ماموران امنیتی معمولا در مراسمات ملی فعالان ملی را شناسائی می کردند در این مرحله که مراسمات ملی کم شده است به این خاطر ماموران امنیتی به دنبال روابط فعالان ملی با همدیگر هستند تا از این طریق فعالان ملی را شناسائی کنند یکی از راهها شنود تلفنها و موبایل ها است که از این طریق می توانند به اطلاعاتی دست پیدا کنند

فعالان ملی در مرحله باید تا می توانند گفتمان ملی را به درون خانه ها ببرند علاوه بر اینکه در فضای عمومی آذربایجان هم حضور دارند باید پلهای ارتباطی سنتی را بین خود و ملت بیشتر کنند به صورت حضوری ملت را توجیه کنند.

حرکت ملی در درون خانه های ملت آذربایجان

برای گذر از این مرحله سخت فعالان ملی باید بیشتر رو به سوی ملت خویش کنند و از ملت خویش یاری بطلبند و انسجام ملی را تقویت کنند بدون رودربایستی باید اذعان کرد که یکی از نقاط قوت حرکت ملی آذربایجان راهیابی اهداف و آماج حرکت ملی به درون خانه های ملت آذربایجان بوده است که این مساله باعث شده است که حاکمیت فارسگرا نتواند به طور دلخواه خویش حرکت ملی را سرکوب کند حالا به هرخانه ای که میروی یک نفر پیدا می شود که مساله ملی و ملت آذربایجان را خودش مطرح می کند و از ماها سئوال می کند از عقب ماندگی های اقتصادی از غارت معادن آذربایجان و عدم حمایت از تولید کنندگان آذربایجان همه سئوال دارند این برای حرکت ملی و فعالان ملی باید غرور انگیر باشد که ملت آذربایجان بعد از این با جان و دل به حرفهای آنها گوش می دهند و این برای ما یک فرصت استثنائی است که با معلومات خویش باید در هر خانه و محفلی که هستیم مساله ملی را طرح کنیم و غارت اقتصاد و فرهنگ آذربایجان را توضیح دهیم چرا که همه آماده شنیدن هستند حضور حرکت ملی در درون خانه های ملت نشان می دهد که حرکت ملی در ظاهر درونگرا شده است ولی در باطن به عمق جامعه در حال نفوذ می باشد چرا که این نوع درونگرائی مثبت، نیاز حرکت بود.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home