Monday, February 19, 2007مصدق، فرزند برومند خلق ترك، شخصيت فراملي ملل ايران
-------------------------------------------------------------------------------
م.ر.گرديزي
-------------------------------------------------------------------------------
مباحثه اي در مورد مرحوم دكتر مصدق بين آقاي مش حسين و م.ر.گرديزي:

م.ر. گرديزي:

سخنان آقاي بني طرف، چهارچوب مسئله ملي و طرق حل آن را به كوتاهي و زيبايي تمام تصوير كرده است. چندي پيش نيز آقاي دكتر رضا براهني انديشمند ترك مصاحبه اي بسيار مهم با مضاميني نو در همين مورد داشتند. (http://www.sharareha.com/prg3.ram ). از فانتزيهاي من است كه روزي در مسند رهبر و رئيس جمهوري ايران اشخاص فرهيخته اي مانند دكتر رضا براهني ترك و يا يوسف عزيزي بني طرف عرب را ببينم.

تنها نكته اي كه يادآوري آن را ضروري ميدانم اين است كه آقاي بني طرف از مصدق به شكل رهبر “ملي“ ضداستعماري ياد ميكند. حال آنكه با در نظر گرفتن سو استفاده نئوفاشيستهاي فارس و نژادگرايان آريايي پرست از دكتر مصدق، ميبايست تاكيد شود كه دكتر مصدق كه به لحاظ مليت ترك (قاجار) بود، رهبر “فراملي“ و ضداستعماري بود نه “ملي“. يعني بر خلاف آنچه سلطنت طلبان و حزب ايران و جبهه ملي و...ادعا ميكنند، مصدق ربطي به قوميت طلبي برتري طلب و توسعه طلب فارسي و نژادپرستي آريايي ندارد، زيرا اساسا نه فارس و نه آريايي است بلكه ترك قاجاري و رهبري دمكرات و ضداستعماري است.

مش حسين:

يکي از عادتهاي ما ايرانيان (ايرانيان يعني هر شهروند ايراني-فارس/ترک/عرب/کرد/...فرفي نمي نکند) اين است که وقتي کسي مي ميرد هر چه مي خواهيم به او نسبت داده و او را بنا به ميلمان تاييد يا رد مي کنيم (ميگوييم: فلاني که مرده؛ نموتنه که سر از قبر دربياره حرف خودش رو بزنه--کي به کيه؟!)

...مصدق بيچاره در مدت کوتاه وزارتش هيچگاه وقت اظهار عقيده در مورد قوميتها پيدا نکرد (البته تا جايي که من اطلاع دارم). حالا پس از سالها يکي آن را مدافع قوميتها و ديگري او را مخالف آنها ميداند. بنا به طبيعت ناسيوناليسم مصدق قاعدتا او نمي- بايستي آن چنان مدافع قوميتها بوده باشد اما نميتوان حکم قطعي صادر کنيم. اما سوال اينجاست که مسائل قومي-اقليتي در برابر منافع ملي چه ارزشي دارد که ما که بخواهيم با چنين مسائلي افکار کسي چون مصدق-به عنوان يکي از بزگترين مدافعين منافع ملي-را رد کنيم؟

.... مصدق بنا بر ادعاي خودش و پيروانش «ملي» بود (البته مگر اينکه در آن دنيا نظرش عوض شده و «فراملي» شده باشد!)....«فراملي» صفت جديدي براي مصدق است. پيروان انديشه مصدق خود را جبهه «ملي» مي دانند و ميخوانند٬ نه جبهه «فراملي»!

... گرچه مصدق از مخالفان رضاشاه بود‌٬ از احمدشاه حمايتي نکرد که بخواهد به او وفادار بماند (آخر غيرت مصدق کجا و بي لياقتي قجر کجا؟!) .... علت مخالفت مصدق با خلع احمدشاه در مجلس موسسان٬ عدم توافق وي با سلطنت رضاشاه بود نه جمال روي احمد شاهي که در فرنگ جاخوش کرده بود.

... در قجر بودنٍ مصدق شک دارم؛ لطفا منبع معتبري ارائه دهيد. آغا محمدخان انصافا شخصيت قابل ستايشي نيست. عباس ميرزا هرگز به سلطنت نرسيد که بتوان با قاطعيت راجع به او نظر داد. پدرش هم در جواني سرداري لايق بود اما پس از سلطنت چه شد؟

گرديزي:

مصدق مدافع قوميتها نبود، مدافع منافع ملي هم نبود، بلكه مدافع منافع فرا ملي يعني منافع تمام ملتهاي ايران بود.

با اينهمه مصدق هرگز به ملت و قوميت خود يعني تركي و آذربايجاني هم پشت نكرد. مخالفت با استقرار رژيم استعمار نشانده پهلوي و وفاداري به شاه ترك ايران احمدشاه قاجار، حمايت از حقوق مردم آذربايجان در جريان حكومت ملي پيشه وري و پشتيباني تلويحي وي از فدراليسم .... و از همه مهمتر مبارزه با استعمار انگليس وي را مانند پيشه وري و خياباني و ستارخان و.....فرزند برومند خلق ترك ايران، و شخصيت فراملي تمام ملل ايران ميسازد.

....فرزند برومند خلق ترك و رهبر مبارزات ضد استعماري مردم ايران دكتر محمد مصدق قاجار در باره فدراليسم عينا چنين ميگويد:"....ايران هم ميتواند مانند ايالات متحده آمريكا و سوئيس فدرال باشد. ...من به هيچ وجه با فدرال شدن ايران مخالف نيستم ...حتي استقلال دولت فدرال در امور داخلي خيلي هم بهتر خواهد بود... و دولت مركزي روابط خارجي را كنترل ميكند...."

.... مصدق مدافع حقوق تمام مردم ايران بود و نه ملت فارس بنابر اين فراملي است و به هيچ ملت ايراني خاصي تعلق ندارد كه ملي باشد.....مصدق ناسيوناليست نبود، ناسيوناليست فارس هيچ نبود. بنابر اين قوميت گرايان فارس كه افكاري مانند ناسيوناليسم فارسي و .... را به مصدق نسبت ميدهند، چهره اي غير واقعي از وي ترسيم مينمايند و در حق وي ظلم روا ميدارند. طرفداران قوميتگرايي، ناسيوناليسم فارسي و نژادپرستي آريايي ميبايست اقلا سمبلهاي خود را از فارسها و آرياييهايي!!! كه مدافع قوميتگرايي فارسي و آرياييگري بوده اند انتخاب كنند، نه شخصيتي فراملي مانند مصدق كه به لحاظ مليت ترك و به لحاظ انديشه سياسي مخالف قوميت گرايي-ناسيوناليسم از هر نوع آن بود....بحث راجع به شخصييت مصدق است و اينكه ناسيوناليستها و قوميت گرايان فارس وي را كه به لحاظ مليت ترك و با تبار غير آريايي است، به نادرستي به سمبل مليتگرايي فارسي و آرياگري تبديل نموده اند. ادعاي اين گروه مبني بر پيروي از انديشه مصدق از بنيان نادرست است، مصدق فراملي، هرگز داراي چنين انديشه هايي نبوده. نامي كه اين گروه خود رابدان مينامند هم، به خودشان مربوط است نه مصدق.

.....همانطور كه راجع به مليتهاي ايراني اطلاعاتتان درست نيست راجع به مصدق...هم وضع همين طور است. مصدق با خلع احمدشاه در مجلس موسسان مخالفت كرده و گفته است كه من اگر سرم راببرند قطعه قطه و ريزم كنند راي نخواهم داد... اطلاعات شما در باره احمدشاه و رابطه مصدق با وي به هيچ وجه مقرون به واقعيت نيست( http://www.tribun.com/Aktuel/Akt142.pdf )

....همينطور لابد اطلاع نداريد كه آغامحمدخان و عباس ميرزا ...و خود مصدق از همان قجرهايي هستند كه شما بيلياقت ميدانيدشان.... قاجار بودن مصدق اظهر من الشمس است. او از هر دو طرف مادري (نجم السلطنه قاجار) و پدري از اقوام نزديك مظفرالدين شاه تبريزي بود. همسرش نيز دختر مظفرالدين شاه است. اصلا مصدق السلطنه لقب قاجاري وي است (http://www.qajarpages.org/qajtoc.html)

... بحث در قابل ستايش بودن آغامحمدخان نيست. شما قجرها را بي لياقت خوانديد. كه اقلا در مورد وي درست نيست. عباس ميرزا هم از بالياقت ترين دولتمردان قاجار حتي تمام تاريخ تركي و ايران است. مدرنيزاسيون جامعه ايراني و ارتش، جداسازي امور دولت از دين تنها شمه اي از كارهاي وي است...

براي شناخت بيشتر هويت تركي-آذربايجاني، ضد قوميتگرايي و نژادپرستي و ضد استعماري مصدق ميتوان انتخاب صولت الدوله قشقايي به ايلخاني بزرگترين اتحاديه طوائف تركهاي آذربايجاني جنوب ايران قشقاييها را از طرف مصدق و بعدها همكاري با صولت الدوله (كه همواره به احمدشاه قاجار شاه آذربايجاني ايران وفادار بود) بر عليه نيروهاي اشغال انگليس در جنوب ايران، خدمات مصدق در دوران تصدي واليگري آذربايجان، مخالفت وي با رد اعتبارنامه پيشه وري صدر بعدي حكومت خودمختار آذربايجان و .... را هم برشمرد.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home