Tuesday, September 22, 2009بيانيه اي در خصوص جنبش سبز
-------------------------------------------------------------------------------
دکتر علیرضا نظمی افشار -کمیسیون دیپلوماتیک آذربایجان جنوبی – کالیفرنیا
alnazmi@yahoo.com , +1(209)606-2947
-------------------------------------------------------------------------------

ملت تاریخساز٫ ترک ایران

برادران و خواهران ترک اعم از : آزربایجانی٫ خراسانی٫ قشقائی و…

ملت بزرگِ ترک، همگام با سایر اقوام تحت ستم، حساس ترین و سرنوشت سازترین برهه های حیات ملی خود را میگذرانند. در سرزمینی که اقلیتی محدود، با رخنه مزورانه در حکومت، آنرا به ابزار غصب و تجاوز به حقوق اکثریت شهروندان خود تبدیل کرده اند، بر سر تقسیم قدرت در معارضه هستند. حکومتی که قاعدتا” میبایست مدافع و مروج حقوق و هویت همه ملتهای خود باشد. این مجادلهِ قدرت، ایمان، آزادی و جان انسانهای معصوم را بازی گرفته است.

من، از جنبه انسانی، بر ظلمی که اعمال میشود معترضم و بر خونهائی که تباه، متاسف.

صد سال است که در این سرزمین ظلم و جور، ستمهای فراوانی نادیده انگاشته شده، و دستهای خونین فراوانی بگرمی فشرده شده است، و هنوز، این رشته سر دراز دارد.


سکوت پرطنینِ ملت بزرگوار ترک، چه در سرزمین آزربایجان، قلب توفنده ملتمان، چه در خراسان، گذرگاه بزرگ تاریخ، و چه در مناطق مبارزان قشقائی و جنوب، چنان پر معنا بود که کوردلانِ تنگ نظر را هم به تامل و اعتراف وا داشت.

من با الهام و تبعیت از اراده شیرزنان و بزرگمردان ترک، بنوبه خود، مبارزان ملتمان را، از آلودگی در این جدال، برحذر میدارم.

نه حکومت سیاهکار موجود، نیت تحمل حقوق ملی ما را دارد، و نه متعارضین سبز آن، بر ملت ما حقی قائلند. آن کورسوی چشمکهائی که میبینید، مطلقا بقصد استفاده ابزاری از خون جوانان ماست تا بر رکاب قدرت بنشینند و بازاقوام مظلوم تحت سلطه و اشغال را به صلابه تاریخ بکشند.

منافع تاریخی ما در ادامه تضاد رژیم است. مداخله ما در حمایت از حکومت فرهنگ کش و غاصب، نا درست و در همصدائی با سبزیان، تایید بیست و چهارسال فرهنگ کشی و ملیت زدائی زمامداری موسوی، رفسنجانی و خاتمی است. اینها هیچکدام به عنصر مشارکت وعدالت معتقد نیستند، و ما بازیچه این لهو لعب نخواهیم شد.

دستهای رژیم، اخیرا عواملی از اجیران دشمن نمای خود را مامور کرده است که در صف ترکان مبارز، شکاف و دو دستگی ایجاد، حسین موسوی جنایتکار را، “میرحسین موسوی تبریزی” و رژیم جنایتکاراسلام کش را، “نظام جمهوری اسلامی” عرضه کنند. ملت با شعور و آگاه ما این تحمیق را نخواهد پذیرفت.

این منازعه، منازعه ما نیست و این اصلاحات گران، معتقد به اصلاح حال ما نیستند.

جان داده آزربایجان امداد ایران را و نیست
ایران مداران را، سرِ امدادِ آزربایجان

دکتر علیرضا نظمی افشار
آمریکا . کالیفرنیا
۳۰/۰۶/۱۳۸۸

Labels:


Read more- Ardı- بقيه- آردي